Hjemmebasert familieveiledning

Dette tiltaket legges opp multisystemisk, styrt ut fra tydelige målkriterier som fremkommer av familiens tiltaks- eller handlingsplan. Tiltaket baserer seg på en omfattende kartlegging av familien, og er individuelt tilrettelagt i forhold til den enkelte families endringsbehov.

Hjemmebasert familieveiledning kan benyttes som forebyggende tiltak, eller i familier hvor det vurderes å være alvorlige mangler i omsorgsrammene. Tiltaket kan også benyttes ved tilbakeføring av barn og ungdom som har vært midlertidig plassert utenfor hjemmet.

Veiledningen består i systematisk arbeid i hjemmet og i familiens nærmiljø, herunder de ulike sosiale arenaer barnet/ungdommen er i kontakt med. Vårt arbeid retter seg i hovedsak mot foreldrene, men hvor det er mulig å supplere med målrettet miljøarbeid ute med ungdommen i form av ferdighetstrening, sinnemestring, målstyrt aktivitet og løsningsfokuserte samtaler.

Familieveilederne som er tilknyttet Kvalitetsbistand, inngår i en bakvaktsordning som gjør at det alltid er en veileder tilgjengelig for familien.

Ta kontakt her for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.