Barnevernfaglig utredning

Vi har medarbeidere med utredningskompetanse, og foretar utredninger av omsorgs- og samværskompetanse på oppdrag fra barneverntjenesten. En slik utredning kan gjerne kombineres med endringstiltak, slik at endringspotensialet blir prøvd ut i praksis.

Foruten Anamneseopptak, Livsformintervju, Barnesamtalen og Samspillsobservasjoner benytter vi følgende utredningstiltak:

Nettverkskartlegging
Kartlegging av hvilke relasjoner som er av betydning for familien

Genogram
Et hjelpemiddel i familieforståelse

Livslinje
Gir foreldre en oversikt over egen livshistorie fra fødsel og frem til i dag, med fokus på hendelser av betydning for livssituasjonen i dag

Døgnklokke
Brukes for å registrere spedbarns døgnrytme i forhold til søvn, gråt, måltid, stell, våken tilstand, nærvær

WMCI - Working Model of the Child Interview
Et kartleggingsverktøy hvor foreldrenes indre arbeidsmodeller kommer fram

ASQ og ASQ:SE
Screeninginstrument for sped- og småbarns sosiale og emosjonelle kompetanse, og identifiserer barn som trenger videre kartlegging og eventuell utredning.

ASQ kartlegger barnets utviklingsnivå i forhold til kommunikasjon, grov- og finmotorikk, problemløsning, personlig/sosialt og generell utvikling.

SDQ
Kartlegging av barn og unges psykiske helse

EuroADAD
Kartlegging av atferdsproblematikk hos ungdom

Alle utredningsrapporter oversendes Barnesakkyndig kommisjon for kvalitetssikring og godkjenning. Våre utredere har utstrakt erfaring med vitneførsel i fylkesnemnd og domstoler.

Ta kontakt her for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.