Kvalitetsbistand

Vi som er tilknyttet Kvalitetsbistand har en visjon om at alle barn og familier har lik rett på kvalifisert hjelp til rett tid. Denne retten gjelder uavhengig av geografisk bosted. Barneverntjenesten kan av ulike årsaker tidvis være i behov av ekstra kompetanse, støtte og arbeidskraft i tjenesten.

Vi tilbyr kvalitetsbistand innen:

Foreldrefokusert arbeid i familier med barn har fokus på relasjonen mellom barn og foreldre. Det metodiske arbeidet bygger på at foreldrene er de mest sentrale bidragsyterne både til barnets utvikling og til å opprettholde de eventuelle vansker som kan oppstå. Veiledningen retter fokus på foreldrenes rolle i barnets utvikling, med utgangspunkt i at foreldrene kan endre prosessene.

Vi i Kvalitetsbistand bygger vårt arbeid på åpenhet, medvirkning, tydelighet og faglighet.

Vi har fokus på fleksibilitet, skreddersøm og tilpassede løsninger i alt vårt arbeid. Vi er opptatt av det som virker og er nyttig for dem vi arbeider med. Vi tilpasser våre rutiner, arbeidsmetoder og strukturelle tilnærminger både den enkelte familie og aktuelle oppdragstaker!

Alle som er tilknyttet kvalitetsbistand har minst 5 års yrkeserfaring innen eget fagområde. I tillegg til sosialfaglig grunnutdanning har vi videreutdanning innen rus, psykiatri, utredningsarbeid, familieterapi, flerkulturelt barnevern og/eller vold i nære relasjoner. Vi har god kjennskap til fagprogrammet Familia, og har etablert regelmessig intern veiledning til egne konsulenter, både i forhold til prosess og fag.

Ta kontakt her for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå.